KEMP KORUNA
777 729 444
 1. rezervace půjčení lodi nebo raftu s vybavením, přeprava osob a lodí
 2. Rezervace jsou přijímány:

  • internetovým on-line formulářem
  • e-mailem
  • telefonicky

  Potvrdíme Vám do 48 hodin zda Vaši objednávku akceptujeme, případně navrhneme jiné termíny. Veškeré další informace podáme telefonicky.

 3. způsob platby
 4. Celková platba musí být uhrazena před půjčením nebo v den půjčení vybavení/přepravy osob či lodí.

 5. storno podmínky
 6. 14 dní před poskytnutím první služby 50% z ceny objednaných služeb

  7 dní před poskytnutím první služby 70% z ceny objednaných služeb

  3 dny před poskytnutím první služby 100% z ceny objednaných služeb

  Výjimky:

  • vyhlášený povodňový stav/stav ohrožení
  • nízký stav vody (pokles hladiny o 5 a více cm než je udávaná splavnost)
 7. zrušení rezervace
 8. Rezervaci lze zrušit pouze písemnou formou e-mailem nebo faxem na čísle +420 380 711 286. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Déšť nebo/a zima nemohou být uznány jako důvody ke zrušení rezervace, v případě volných kapacit Vám můžeme nabídnout náhradní termín.

 9. povinnosti zákazníka
 10. Zákazník půjčovny je povinen:

  • používat půjčené vodácké vybavení pouze k účelu, pro nějž je určeno
  • používat půjčené vodácké vybavení standardním způsobem a zacházet s ním tak, aby na něm nevznikla škoda a nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení je určeno pro vodní turistiku a je nutné chránit jej před poškozením (zejména poškozením teplem (např. otevřený oheň)). Rafty je nutné chránit před přehřátím vlivem slunečního záření včasným upouštěním vzduchu z plavidla. Je zakázáno sedět na vestách.
  • vrátit v dohodnuté lhůtě stejné vybavení, které mu bylo půjčeno
  • vrátit poskytnuté vybavení včas a na místě, které bylo dohodnuto. V případě nedodržení doby nebo místa startu/cíle plavby je klient povinen uhradit půjčovně náklady spojené s novou dopravou dle ceníku. Za pozdní vrácení vybavení se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku jednodenního výletu za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě že vybavení nebude z jakýchkoli důvodů vráceno, bere zákazník na vědomí, že je povinen uhradit vzniklou škodu do 30 dnů od konce zápůjčky.

  • Vybavení může používat pouze zákazník a osoby jím určené. Za poškození vybavení osobou, které klient vybavení svěřil, nese odpovědnost sám zákazník a zavazuje se uhradit náklady na opravu vybavení.
  • V případě krádeže vybavení je zákazník povinen neprodleně ohlásit událost policii a předložit Půjčovně Koruna protokol o ohlášení krádeže.
 11. povinnosti půjčovny
 12. Zástupci půjčovny jsou povinni čekat na místě startu nebo cíle plavby maximálně 15 minut od dohodnutého času.

 13. pojištění proti poškození vybavení
 14. Pojištění proti poškození vybavení je v ceně všech typů vodáckých výletů. Vztahuje se na neúmyslné poškození plavidla nebo vybavení, běžné poškození pádel, laviček u kanoí apod.

  Pozor, pojištění se nevztahuje na:

  • krádež, ztrátu nebo úmyslné poškození (např. otevřeným ohněm)
  • škodu vzniklou v úsecích, jejichž splouvání je zakázáno
  • škodu vzniklou nerespektováním pokynů zástupců půjčovny.
služby
vybavení
jednodenní výlety
doprava
školní kurzy
ceník
smluvní podmínky
kontakt
Objednávka ubytování
Objednávka lodí a raftů